Cenová ponuka
FESI comp, s.r.o. , www.fesicomp.sk , fesicomp@fesicomp.sk
Duklianska 3A ,05201 Spišská Nová Ves, Tel: 0911 646 390
Platný 01.02.2023 | zmena cien vyhradená v závislosti na kurze USD

212132 -- Euro-150/o Flexy PLUS eKASA ( 10tis. PLU max 23tis. PLU) - LAN


Kod vyrobcu:
Cena: 300 € s DPH
Záruka: 24 ( mesiacov.)
Popis: Modern? a ergonomick? dizajn pokladnice Euro-150 Flexy PLUS v?m zaru?? r?chle ??tovanie a dokonal? zladenie s Va?ou prev?dzkou. Dizajn je z?rove? navrhnut? tak, aby jej ?dr?ba bola najjednoduch?ia zo v?etk?ch pokladn?c na trhu

Po?et tovarov?ch polo?iek: 10.000
Mo?nos? roz??renia PLU: ?no - 23.000 po zak?pen? roz?iruj?cej licencie
Z?soby PLU: ?no
Po?et tovarov?ch skup?n (DPT): 20
Po?et pokladn?kov: 10
Pr?va pokladn?kov: pr?stup do re?imov X, Z, T, P a pr?va na oper?cie Storno, Vr?tenie, Prir??ka/Z?ava
Po?et ?rovn? DPH: 7
Funkcia n?h?adu PLU a vyh?ad?vania PLU po?as predaja v R re?ime: ?no
Po?et znakov v n?zve PLU: 42
Horn? textov? logo: 11 riadkov (z toho 2 riadky pre I? a DKP)
Doln? textov? logo: 9 riadkov
Po?et znakov v riadku loga: 42
Ve?k? a mal?, zv?raznen?, zvl??tne znaky: ?no
Jazyk programovania: SK
Jazyk na ??tenk?ch: SK
Jazyk na uz?vierkach: SK
Uz?vierky: denn?, preh?adov?, intervalov?, PLU, DPT, pokladn?kov, flash, z?suvky
Tr?ningov? re?im: ?no
Pam??ov? karta: ?no, s??as? balenia
Elektronick? ?urn?l: ?no
Displej ??tuj?ceho: denn?, preh?adov?, intervalov?, PLU, DPT, pokladn?kov, flash, z?suvky
Displej z?kazn?ka: 10-miestny segmentov? s podsvieten?m
Z?kladn? kl?vesnica: programovate?n?, 39 kl?vesov
Roz??ren? kl?vesnica: nie
Rozmery ? x V x H: 340 x 120,5 x 253,5 mm
Hmotnos?: 1,66 kg
Priemern? r?chlos? tla?e: 15 riadkov/s riadkov/s
??rka p?sky: 57 mm
Sp?sob v?meny p?sky: drop-in
Maxim?lny n?vin p?sky: 55 mm
Tla? EAN k?dov: nie
Adapt?r: 100-240 V / 9 V DC, 3 A
Akumul?tor: volite?n?
Spotreba energie: max. 27 W
Komunika?n? rozhranie: 1x LAN , 1x USB, 1x RS-232 (2x volite?n?)
Doba z?ruky: 24 mesiacov
Tla? QR k?dov na blo?kov? lot?riu: ?no
Komunika?n? protokoly ATOS NVIS: ?no