Cenová ponuka
FESI comp, s.r.o. , www.fesicomp.sk , fesicomp@fesicomp.sk
Duklianska 3A ,05201 Spišská Nová Ves, Tel: 0911 646 390
Platný 01.02.2023 | zmena cien vyhradená v závislosti na kurze USD

137958 -- Euro-50/o Mini eKASA - svetla ( 2000PLU )


Kod vyrobcu:
Cena: 250 € s DPH
Záruka: 24 ( mesiacov.)
Popis: Euro-50 Mini je ur?en? hlavne pre men?ie prev?dzky v n?ro?nej?om prostred?. Nad?asov?m a elegantn?m vzh?adom pokladnice. Zanech?te vo va?ich z?kazn?koch dojem modern?ho obchodn?ka.

Technick? parametre

Po?et tovarov?ch polo?iek: 2000
Po?et tovarov?ch skup?n: 20
Po?et pokladn?kov: 10
Po?et ?rovn? DPH: 4
Tepeln? tla?iare?: Seiko LPTZ-245
Priemern? r?chlos? tla?e: 12 riadkov/s
??rka p?sky: 1 ? 57 mm
Po?et znakov v n?zve PLU: 18 / 24
Po?et znakov v riadku loga: 24/9 (norm?lne znaky/znaky dvojitej ??rky)
Textov? logo: max. 9 riadkov (z toho 2 pre I? a DKP)
Ve?k? a mal?, zv?raznen?, zvl??tn? znaky: ?no
Jazyk programovania: slovensk?
Jazyk na ??tenk?ch: slovensk?
Jazyk na uz?vierk?ch: slovensk?
Uz?vierky: denn?, preh?adov?, intervalov?, PLU, DPT, z?suvky, pokladn?kov
Elektronick? ?urn?l: ?no
Displej ??tuj?ceho: Alfanumerick?, 2 ? 16 znakov
Displej z?kazn?ka: 10-miestny LCD
PC rozhranie: USB
Rozhranie na v?hy a skener: RS-232 (volite?n?)
Pam??ov? karta: SD karta (nie je s??as?ou balenia)
Rozmery: 220 ? 140 ? 85 mm
Hmotnos?: 0,65 kg
Nap?janie: nap?jac? adapt?r 100-240 V / 12 V DC, 1 A
Akumul?tor: 2000 mAh / 7,4 V
?sporn? re?im: ?no